Υπηρεσίες εναρμόνισης με τον GDPR (Οι υπηρεσίες της GDPR Pro)

H GDPR Pro Experts Team σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική έχουν αναπτύξει και ήδη υλοποιούν σε οργανισμούς – επιχειρήσεις υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation).

Οι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και προσφέρει η εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro είναι :

 • Gap Analysis, ώστε να διευρυνθούν τα σημεία απόκλισης της λειτουργίας  της εταιρείας – οργανισμού  από τον κανονισμό GDPR.

 • Data Privacy Impact Assessment – Αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικών με την  προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των  σημαντικότερων κινδύνων.

 • Compliance Action Plan, με προτάσεις για την λήψη απαραίτητων μέτρων,  υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση τους.
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών Προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με το ISO 27001 ή ανεξάρτητα από αυτό, σε άλλο κατάλληλο Privacy Seal.

 • Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Ενημέρωση και συμμετοχή των Διευθυντών και του εμπλεκόμενου προσωπικού στη διαδικασία εναρμόνισης της εταιρείας με τον Κανονισμό GDPR (ποιες είναι οι απαιτήσεις του και πως επηρεάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων – Τμημάτων και όλης της εταιρείας).

 • Εκπαίδευση των Υπευθύνων GDPR στην μεθοδολογία των audits και σε best practices που ακολουθούνται διεθνώς.

 • Ανάπτυξη, όπου απαιτείται από τον GDPR, διαδικασιών αντιμετώπισης data leaks ή/και security breaches.

 • Υπηρεσίες DPO (Data Protection Officer).

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια DPO (Data Protection Officer).

 • Νομικές Υπηρεσίες GDPR.

 • IT Υπηρεσίες GDPR.

 • Υπηρεσίες Cyber Security Insurance.