Υπηρεσίες εναρμόνισης με τον GDPR (Υπηρεσίες GDPR Pro):

H Motive Συμβουλευτική  και η Ομάδα  GDPR Pro Experts Team έχει αναπτύξει και ήδη υλοποιεί σε οργανισμούς-επιχειρήσεις, υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation).

Οι υπηρεσίες ενδεικτικά είναι :

 • Gap Analysis ώστε να διευρυνθούν τα σημεία απόκλισης της λειτουργίας  της εταιρείας-οργανισμού  από τον κανονισμό GDPR

 • Data Privacy Impact Assessment –Αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικών με την  προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των  σημαντικότερων κινδύνων.
 • Compliance Action Plan με προτάσεις για την λήψη απαραίτητων μέτρων,  υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση τους
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών Προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με το ISO 27001 ή ανεξάρτητα από αυτό, σε άλλο κατάλληλο Privacy Seal

 • Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Ενημέρωση και συμμετοχή των Διευθυντών και του εμπλεκόμενου προσωπικού στη διαδικασία εναρμόνισης της εταιρείας με τον Κανονισμό GDPR (ποιες είναι οι απαιτήσεις του και πως επηρεάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων – Τμημάτων και όλης της εταιρείας)

 • Εκπαίδευση των Υπευθύνων GDPR στην μεθοδολογία των audits και σε best practices που ακολουθούνται διεθνώς

 • Ανάπτυξη, όπου απαιτείται από τον GDPR, διαδικασιών αντιμετώπισης data leaks ή/και security breaches

 • Υπηρεσίες DPO ( Data Protection Officer )

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια DPO ( Data Protection Officer )

 • Νομικές Υπηρεσίες GDPR

 • IT Υπηρεσίες GDPR

 • Cyber Security Insurance Υπηρεσίες